Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Hondenleven

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Artikel 3 - Het aanbod

Artikel 4 - De overeenkomst

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 7 - De prijs

Artikel 8 - Conformiteit en aansprakelijkheid

Artikel 9 - Levering en uitvoering

Artikel 10 - Betaling

Artikel 11 – Klachtenregeling

Artikel 12 – Toepasselijk recht

---------------------------------------------

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Hondenleven
Oude Tilburgsebaan 63, 4849 PM Dorst (postadres)
Telefoon: 06-12620471
Email: info@hondenleven.nl

KVK: 92202365
BTW: NL004943587B41

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hondenleven en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Hondenleven en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Hondenleven zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Hondenleven is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Hondenleven gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Hondenleven niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Hondenleven kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de beschikbare maten, kleuren en soort materialen;
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Hondenleven de prijs garandeert; en
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hondenleven langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Hondenleven is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hondenleven passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Hondenleven voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch betaald neemt Hondenleven passende veiligheidsmaatregelen in acht.
 4. Hondenleven kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Hondenleven op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Hondenleven gerechtigd de bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van niet-gepersonaliseerde producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

Retouradres:
Hondenleven
Oude Tilburgsebaan 63
4849 PM, Dorst

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Hondenleven retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan Hondenleven. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 3. Indien de consument na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 4. Gepersonaliseerde producten zijn uitgezonderd van herroepingsrecht.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Hondenleven dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Hondenleven. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument of tijdens de retourzending is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 7 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Veranderingen in de prijzen hebben geen invloed op de te betalen som in een gesloten koopovereenkomst zoals bevestigd door Hondenleven.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Hondenleven niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 6. Douanerechten, invoerrechten en/of lokale heffingen zijn voor rekening van de consument.

Artikel 8 - Conformiteit en aansprakelijkheid

 1. Hondenleven staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Hondenleven er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 weken na levering schriftelijk aan Hondenleven te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 3. Hondenleven is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald.
 4. De aansprakelijkheid van Hondenleven zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs.
 5. Hondenleven is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, aandoeningen, letsel of vermissing van/aan mens of dier, evenmin bij het breken van een sluiting van een halsband door welke oorzaak dan ook. 0

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. Hondenleven zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Hondenleven kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Hondenleven haar uiterste best doen om alle geaccepteerde bestellingen binnen 7 werkdagen, doch uiterlijk binnen 30 dagen te leveren. Tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Hondenleven het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Hondenleven zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen heeft de consument recht op het herroepingsrecht. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Hondenleven.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Hondenleven tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Hondenleven bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
 2. Indien de overeenkomst via de website van Hondenleven tot stand komt dient de betaling direct tijdens het afronden van de bestelling te worden voldaan via creditcard of Ideal. De overeenkomst is pas definitief nadat Hondenleven de betaling heeft ontvangen. Indien de bank van de consument de betaling weigert zal de levering worden uitgesteld en neemt Hondenleven contact met de consument op. Hondenleven is in dat geval niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet levering. Betalingsgegevens worden verwerkt via een beveiligde verbinding. Hondenleven is niet aansprakelijk voor enig misbruik van betalingsgegevens door derden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hondenleven te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft Hondenleven behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 - Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na constatering volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Hondenleven.
 2. De bij Hondenleven ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Hondenleven binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Hondenleven. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Hondenleven, zal Hondenleven de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 12 – Toepasselijk recht

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.